Návrh VZN obce Zázrivá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá / 2016-06-10

24c573258e964bc447fdb4d07727

Obec Zázrivá v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. č. xx – xx/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá Dokument na stiahnutie: Návrh Všeobecne záväzné [...]

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 / 2016-06-20

24c573258e964bc447fdb4d07727

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2015. Obec  v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Zázrivá na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet [...]

„Deň Európy“ v Záhrebe / 2016-07-28

„Deň Európy“ v Záhrebe

Obec Zázrivá sa zúčastnila podujatia „Deň Európy“ v Záhrebe dňa 7. mája 2016. V prílohe uverejňujeme ďakovný list pána veľvyslanca Juraja Priputena, a výstrižok článku Deň Európy z chorv. vydania časopisu Story.

Návrh VZN obce Zázrivá – Prevádzkový poriadok pohrebísk / 2016-06-10

Návrh VZN obce Zázrivá - Prevádzkový poriadok pohrebísk

Obec Zázrivá v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. č. xx – xx/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Zázrivá. Dokumenty na stiahnutie: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá, Návrh PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA Obce Zázrivá [...]

Deň matiek 2016 / 2016-06-15

Deň matiek 2016

Dňa 8. mája 2016 sa kultúrny dom zaplnil našimi mamami, babičkami ale aj ostatnými občanmi našej obce, ktorí si prišli pozrieť program, ktorý pri príležitosti Dňa matiek pripravili pre nich naše deti z materskej škôlky, základnej školy a Fsk Kýčera, pod vedením svojich pani učiteliek. Po úvodnej básni, prišiel na rad príhovor našim mamám, kde [...]

Lezecká stena – pomôžte nám plniť sny / 2016-12-31

Lezecká stena - pomoôžte nám plniť sny

V obci Zázrivá rastie dopyt po rozšírení ponuky trávenia voľného času, predovšetkým po športových aktivitách. Na predmetnom území, kde stojí budova materskej školy je v aktuálnom územnom pláne vyčlenená plocha s prevahou rekreácie a cestovného ruchu. Západné átrium budovy MŠ chceme využiť na vybudovanie lezeckého centra s umelou lezeckou stenou, s nadregionálnym dopadom. Realizáciou projektu [...]

Stavanie mája 2016 / 2016-06-10

DSC_8662

Obec Zázrivá v spolupráci s Fsk Kýčera a DHZ Zázrivá postavili v sobotu 30.4.2016 „Máj“ pred kultúrnym domom. Tento zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes a stavia sa zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny. V minulosti stavali máje mládenci dievčaťu, o ktoré sa uchádzali. Ako máje vtedy aj dnes slúžia vysoké rovné [...]

Úspech v čitateľskej súťaži Kniha Oravy 2015 / 2016-11-27

Úspech v čitateľskej súťaži Kniha Oravy 2015

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásila už 7. ročník čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2015.  Hlasovanie prebiehalo od 1. marca do 8. apríla 2016. Nominované knihy boli rozdelené do dvoch súťažných kategórií. V 1. kategórii beletria bolo nominovaných 12 kníh, v kategórii č. 2 – odborná literatúra bolo nominovaných 21 kníh. [...]

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2016 / 2016-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

Pracovné stretnutia poslancov: 27. 5. 2016 9. 9. 2016 18. 11. 2016 Obecné zastupiteľstvá: 19. 2. 2016 10. 6. 2016 23. 9. 2016 2. 12. 2016

XII. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej / 2016-06-18

IMG_0611

Prihlasovanie: V sobotu 18.6.2016 pred štartom pri kultúrnom dome v Zázrivej od 8:30 do 9:45 Štartovné: 7€, ženy a mládež do 18r. 6€. V cene 2 resp.3 x občerstvenie na trati. V cieli teplé jedlo, pivo alebo kofola, tombola. Štart : 10:00 hod. – centrum Zázrivá Cieľ centrum Zázrivá 15:00 hod. PARAMETRE DLHEJ TRATE: Dĺžka [...]

Zázrivský diferák 2016 / 2016-08-28

Zázrivský diferák 2016

  Pozývame vás do Zázrivej XIII ročník súťaže doma vyrobených traktorov, kde si zmerajú sily v rôznych disciplínach súťažiaci z celej Oravy. Súťaž začína 28.08.2016 o 11:00 a koná sa v Zázrivej, časti Paseky. Prezentácia traktorov: 10:00 Začiatok súťaže: 11:00 Kontakt pre informácie súťažiacich a návštevníkov: Milota Papalová – 0907 476 063 – m.papalova@gmail.com, Karol [...]

Zázrivské dni 2016 / 2016-07-24

DSC_4123

Zázrivské dni sú kultúrno-spoločenskou udalosťou obce Zázrivá s niekoľkoročnou tradíciou. Je to dvojdňová prezentácia tradícií, remesiel, folklóru a hudby regiónu. Najzaujímavejšou časťou Zázrivských dní je prezentácia výroby tradičných zázrivských korbáčikov, spojená so súťažami v ich výrobe. Novým prvkom je nedeľný sprievod krojovaných, a ich sčítanie spojené so zápisom do kroniky. Zázrivské dni 2016 sa uskutočnia [...]

Zázrivské halušky – Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej 2016 / 2016-06-25

IMG_3555

  Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej from Pavol Lastic on Vimeo. Obec Zázrivá v spolupráci z dobrovoľníkmi pripravujú aj tento rok súťaž vo varení a jedení halušiek – Zázrivské halušky 2016, ktoré budú dňa 25.6.2016, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. Týmto chceme povzbudiť a hlavne poprosiť našich spoluobčanov, ale i členov rôznych spolkov [...]

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH / 2016-12-31

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

Vážení občania, nakoľko bo] v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných, na senioroch,“ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch: POZOR- Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov [...]

Fairy-tale Zázrivá / 2016-12-31

fairy

The way Fairy-tale Zázrivá je časozberné video z túlania sa po mojej rodnej dedinke Zázrivej a jej priľahlých kopcoch a dolinách. Je to vlastne taká cesta sebapoznávania, počas ktorej som strávil veľa času v čistej Oravskej prírode, kde som čerpal energiu a nápady a tiež pokoj v duši, lásku a radosť, ktoré mi príroda ponúkla. [...]

Dobrý deň Zázrivá / 2016-12-31

cy2

Slovo autora videa – Dobrý deň Zázrivá Video Dobrý deň Zázrivá je mojím poďakovaním krásnej zázrivskej prírode a ľudom dobrej vôle žijúcim nielen v Zázrivej. Tam hore v orosenej tráve nikto nikomu nenadáva, nikto nikoho neohovára, sem-tam zaspieva vtáča a krásne živé obrazy sa menia v nádherné. Ďakujem ľuďom, ktorí tejto kráse rozumejú a z [...]

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá / 2016-06-28

P1070839

    Realizácia projektu s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá“ je bola plánovaná so začiatkom prác 16.12.2015 a s ukončením 31.12.2015, v celkovej preinvestovanej sume 666257,23 €. Realizácia projektu pozostáva prevažne zo stavebných činností. Na základe zákona o verejnom obstarávaní bol vybraný ekonomicky najvýhodnejší dodávateľ. Pri jeho výbere bol kladený dôraz na kvalitu [...]

Váľanie mája 2016 / 2016-05-31

vala2016

Obec Zázrivá v spolupráci s Fsk Kýčera a DHZ Zázrivá, Vás všetkých srdečne pozýva na Váľanie mája, ktoré bude v nedeľu 31.5.2016 o 19:00. Srdečne Vás pozývame.      

XII. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej / 2016-06-18

IMG_0611

Prihlasovanie: V sobotu 18.6.2016 pred štartom pri kultúrnom dome v Zázrivej od 8:30 do 9:45 Štartovné: 7€, ženy a mládež do 18r. 6€. V cene 2 resp.3 x občerstvenie na trati. V cieli teplé jedlo, pivo alebo kofola, tombola. Štart : 10:00 hod. – centrum Zázrivá Cieľ centrum Zázrivá 15:00 hod. PARAMETRE DLHEJ TRATE: Dĺžka [...]

Zázrivské halušky – Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej 2016 / 2016-06-25

IMG_3555

  Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej from Pavol Lastic on Vimeo. Obec Zázrivá v spolupráci z dobrovoľníkmi pripravujú aj tento rok súťaž vo varení a jedení halušiek – Zázrivské halušky 2016, ktoré budú dňa 25.6.2016, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. Týmto chceme povzbudiť a hlavne poprosiť našich spoluobčanov, ale i členov rôznych spolkov [...]

Zázrivské dni 2016 / 2016-07-24

DSC_4123

Zázrivské dni sú kultúrno-spoločenskou udalosťou obce Zázrivá s niekoľkoročnou tradíciou. Je to dvojdňová prezentácia tradícií, remesiel, folklóru a hudby regiónu. Najzaujímavejšou časťou Zázrivských dní je prezentácia výroby tradičných zázrivských korbáčikov, spojená so súťažami v ich výrobe. Novým prvkom je nedeľný sprievod krojovaných, a ich sčítanie spojené so zápisom do kroniky. Zázrivské dni 2016 sa uskutočnia [...]

Zázrivský diferák 2016 / 2016-08-28

Zázrivský diferák 2016

  Pozývame vás do Zázrivej XIII ročník súťaže doma vyrobených traktorov, kde si zmerajú sily v rôznych disciplínach súťažiaci z celej Oravy. Súťaž začína 28.08.2016 o 11:00 a koná sa v Zázrivej, časti Paseky. Prezentácia traktorov: 10:00 Začiatok súťaže: 11:00 Kontakt pre informácie súťažiacich a návštevníkov: Milota Papalová – 0907 476 063 – m.papalova@gmail.com, Karol [...]